Radioamatérské akce – Ham activity

K 90. výročí letu vzducholodi Italia vysílal radioklub OK1KLV a další radioamatéři pod zvláštní značkou OL90ITALIA. Značka byla aktivní od 25.5. do 8.6.2018. Celkem se uskutečnilo 12066 QSO do 129 zemí.

V neděli 27.5.2018 vysílala značka OL90ITALIA z hotelu Běhounek v Jáchymově.

Značka OK1KLV, platná do diplomu ARMI, pokračovala v aktivitě do 20.10.2018 a navázala 2179 spojení do 63 zemí DXCC.

Radio club OK1KLV and other hams have activated special callsign OL90ITALIA to remember the 90th anniversary of the Airship Italia Expedition. The callsign was active from 25.5. till 8.6.2018. We made 12066 QSOs with 129 countries.

On 27.5.2018 the callsign OL90ITALIA transmitted from the hotel Behounek in Jachymov. The hotel has the name of František Běhounek, the Czech member of the expedition Italia. 

The callsign OK1KLV, valid for the diploma ARMI, was further active till 20.10.2018 and made 2179 QSOs with 63 DXCC countries.

Asociace italských námořních radioamatérů ARMI vydala diplom k 90. výročí výpravy vzducholodi Italia a k poctě radiotelegrafisty Královského námořnictva Giuseppe Biagiho za kontakty se speciálními stanicemi od 20. března do 20. října 2018.

The Association of Italian Navy radioamateurs ARMI issued a diploma to the 90. anniversary of the expedition of dirigible Italia to honour the radio telegraphist of Royal Navy Giuseppe Biagi for contacts with special stations from 20. March to 20. October 2018.

 

                                                     

Spojení s radioklubem OK1KLV platí do diplomu ARMI od 20.3. do 20.10.2018. Vysílání bylo slavnostně zahájeno v Národním technickém muzeu dne 20. března. Navázali jsme spojení s Einarem SM5CBC, synovcem pilota Einara Lunborga, který zachránil generála Nobila z kry ledové.

QSO with the radio club OK1KLV are valid for the diploma ARMI from 20.3. till 20.10.2018. The transmitting began in the Czech National technical museum on 20th March. We make QSO with Einar SM5CBC, the nephew of pilot Einar Lundborg, who saved general Nobile on ice floe.

     

 

Italští radioamatéři vysílali pod několika speciálními značkami. Např. stanice II1ITR provedla 6473 QSO. Stanice II1IGJ připomněla památku lodi Citta di Milano, která vysílala r. 1928 pod touto značkou.

Italian hams were active with some special callsigns. For example, the station II1ITR made 6473 QSO. The station II1IGJ commemorated the ship Citta di Milano, which transmitted under this callsign in 1928.

   

In this initiative was participating also Giuseppe Biagi, the grandson of the famous radiotelegraphist Biagi (on the picture the first from left).

Akce se účastnil také Giuseppe Biagi, stejnojmenný vnuk známého radiotelegrafisty Biagiho (na fotografii první zleva).

Švédský radioklub SK5DB v Uppsale vysílal pod speciální značkou SI90FM k poctě vědce Finna Malmgrena.

The swedish radioclub SK5DB in Uppsala worked under special callsign SI90FM to honour the scientist Finn Malmgren.

Na pátrání po troskách vzducholodi Italia vyrazila loď Mea Lux (dříve Meloria). Na palubě měl vysílat kapitán Simone Orlandini (IU5KUH) pod značkou II0PN. Plavba bohužel nebyla úspěšná. Loď vyjela 1.8.2018 z norského Tromsö. Téhož dne v 1357 UTC se stanice II0PN/mm ohlásila s nouzovým voláním na amatérském pásmu 20 m u Alberta Matteiho IT9MRM. Loď Mea Lux se dostala před Špicberky do silné bouře, vlny vysoké 6 metrů loď těžce poškodily a dovnitř se dostala voda. Satelitní spojení INMARSAT už nefungovalo kvůli silnému houpání a skutečnosti, že v polární oblasti dává jen slabé signály. Tak spojení z amatérské stanice umožnilo informovat norskou pobřežní stráž, která zachránila posádku vrtulníkem. O události informoval časopis Funkamateur 9/2018, s 896.

The ship Mea Lux (ex-Meloria) went to search rests from the airship Italia. Captain Simone Orlandini (IU5KUH) had a plan to transmit from the board under the callsign II0PN. The voyage was not successfull. The ship left Tromsö in Norway on 1.8.2018. On the same day at 1357 UTC the station II0PN/mm sent the emergency call on amateur band 20 m, received by Alberto Mattei IT9MRM. The ship Mea Lux was by Svalbard, in a strong storm. Waves 6 meter high damaged the ship hardly and water was inside. The satellite connection INMARSAT did not function because of the swaying and the fact, that it gives only weak signals in polar area. So the connection via amateur station helped to inform the Norwegian Coast Guard, which saved the crew by a helicopter. About the incident informed the journal Funkamateur 9/2018, page 896.

***

Velmi si ceníme certifikátů, které jsme dostali od Asociace italských námořních radioamatérů ARMI.

We are proud, that we received following certificates from the Association of Italian navy radioamateurs ARMI.